FIRST TIME IN VIETNAM!
ATNT BEAUTI – FIT WORKOUT PROGRAM
UNIQUE – EXCLUSIVE

Chương trình công nghệ kép ATNT

ATNT™️는 두 가지 주요 최고 훈련 기술을 결합한 세계 최초이자 유일한 프로그램입니다. FEMS™(Function ElectroMyoStimulation) – 스포츠에서 일반적으로 사용되는 고급 치료 기술 및 ECS™(Electro Cell Stimulation) – 물리 치료에 널리 사용되는 특허 받은 전자파 치료 기술입니다. ATNT를 사용하면 자신의 일정에 따라 스튜디오와 홈 운동을 결합한 훈련 일정을 자유롭게 설계할 수 있으며 개인의 필요에 따라 3가지 훈련 모드 중 하나를 유연하게 선택합니다. ATNT의 이중기술은 미세전류 펄스와 전자파를 통해 심부 근육 활성화와 세포 증식을 자극합니다. 이는 근육 증가, 체지방 감소, 노화 방지 등과 같은 올인원 뷰티 솔루션을 찾는 데에 도움이 되는 적절하고 완벽한 솔루션입니다. 기술 듀오의 38년 임상 연구의 이점으로 ATNT 이중 프로그램은 100% 안전하고 효과적입니다. 바로 등록!

Vì sao nên tập luyên cùng

chương trình ATNT

베트남에서 최신 프로그램! 2가지 독점적인 기술로 건강과 아름다움을 동시에 겸비한 운동 듀얼 프로그램입니다

가장 빠른 시간에 최적의 운동 결과를 위한 2가지 최고의 운동 기술을 결합한 유일한 프로그램입니다

i-2

100% 운동 기구는 베트남 및 국제적으로 의료 전문가와 의사에 의해 안전성과 효과에 대한 테스트되었습니다.

고객은 개인 일정에 따라 집 또는 스튜디오에서 운동 세션 수를 선택하고 ATNT는 동일한 표준 운동 효과를 약속합니다.

운동 모드는 근육 생성, 노화 방지 및 지방 감소, 독소 제거의 3가지 목표에 따라 개인화되도록 설계되었습니다.

Bộ độ tập cao cấp, 100% không dây giúp mang đến trải nghiệm tập thoải mái, không gò bó, càng tập càng hiệu quả

Chế độ tập Chống Lão Hóa

콜라겐 증식을 50% 이상 촉진

중간엽줄기세포(MSC)의 증식을 25% 추가로 촉진

세포 활동을 조절하고 면역력을 강화

Chế độ tập Giảm mỡ – Thải độc tố

체중 감량, 지방 연소 및 건강 관리

몸 전체 회춘 및 해독

신진 대사와 혈액 순환을 증가

Chế độ tập Tăng cơ – Chuẩn dáng

유연성과 이동성 및 정신적인 손재주 향상

자세 교정 및 통증 완화

근육을 늘리고 힘을 58% 더 증가

Chuyên gia nói gì về chương trình tập luyện ATNT?

Khách hàng nói gì về chương trình tập luyện ATNT?

Đối tác của chúng tôi

Đăng ký
để được tư vấn miễn phí

Welcome to ATNT

Get notified about new articles